Images

Thợ Rèn thần bí

Ngày đăng: 22-04-2424

npc thợ rèn thần bí tại 3 lăng huyện chức năng ghép đồ hoàng kim (gồm nhu tình ,hiệp cốt ,định quốc ,an bang ,động sát, hồng ảnh) đồ hoàng kim môn phái ,tách đồ hoàng kim môn phái thành mảnh nguyên liệu ghép bao gồm 100 mảnh và 100 xu, nguyên liệu tách bao gồm một món hoàng kim môn phái và 100 xu 100 vạn kết quả sau khi tách tỉ lệ thành công 100% từ món hoàng Kim môn phái Thành 100 mảnh hoàng kim môn phái, chỉ tách được đồ hoàng kim môn phái những đồ khác không không thể tách được. Rương hkmp cần chìa  ( mua ktc ) mới mở đc vật phẩm mở ra không khoá random phái random món option