Images

Hướng dẫn đường lên Map Train từ 1x – 8x

Ngày đăng: 14-01-2222

Nhằm trợ giúp cho Tân Thủ con đường chinh phục giang hồ và nỗi khó khăn kiếm đường lên bãi train trong quá trình bôn tẩu, BQT xin hướng dẫn đường lên 1 số map train để anh em dễ dàng hơn. Hiện Thần Hành Phù chỉ hỗ trợ đưa lên map 90 nên BQT sẽ hướng dẫn map từ cấp 10 – 89:

???? Cấp 10 > 19

—————–

Xung quanh khu vực Thành Thị

Xung quanh Thập Đại Môn Phái

Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường

– Đường đi: Xa Phu -> Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường

Dược vương cốc

– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc

Mật thất Mộc Nhân

– Đường đi: Môn phái Thiếu Lâm -> Đạt Ma Đường -> Đi vào phía sau bức tượng phật

Nam Nhạc Trấn

– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn

Nhạn Đãng Sơn

– Đường đi: Lâm An -> Long Tuyền Thôn > Nhạn Đãng Sơn

Thiên nhẫn giáo tầng 1

– Đường đi: Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên nhẫn giáo địa thất

Thiên nhẫn giáo tầng 2

– Đường đi: Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên nhẫn giáo địa thất -> Tầng 2

???? Cấp 20 > 29

—————–

Kiếm Các Thục Đạo

– Đường đi: Phượng Tường Nam -> Kiếm Các Thục Đạo

Kiếm Các Tây Nam

– Đường đi: Thành Độ Bắc -> Kiếm các tây Nam

Kiếm Các Trung Nguyên

– Đường đi: Biện Kinh Nam -> Phục ngưu sơn Tây -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các

hoặc Tương Dương Bắc -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các

Vũ Lăng Sơn

– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn

Tần Lăng

– Đường đi: Phượng Tường Đông -> Tần Lăng

Phục Lưu Động

– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Phục Lưu Động

Bạch Thủy Động

– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động

???? Cấp 30 > 39

—————–

Thổ Phỉ Động.

– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Điểm Thương Sơn -> Thổ Phỉ Động

Bạch Vân Động.

– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân Động

Kim Quang Động

– Đường đi: Phượng Tường Nam -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động

Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng

– Đường đi: Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng

Toả Vân Động

– Đường đi: Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động -> Toả Vân Động

Tuyết Báo Động

– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động

Yến Tử Động

– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Miêu Lĩnh -> Yến Tử Động

hoặc Thần Hành Phù -> Khỏa Lăng Động -> Đi ngược về Yến Tử Động.

Thục Cương Sơn

– Đường đi: Dương Châu Tây -> Thục Cương Sơn

Vũ Di Sơn

– Đường đi: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn

Điểm Thương Sơn

– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn

Thanh Thành Sơn

– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn

???? Cấp 40 > 49

—————–

Điểm Thương Động tầng 1,2,3.

– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Điểm Thương Động

Thần Tiên Động

– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động

Kinh Hoàng Động

– Đường đi: Thành Đô Bắc -> Kiếm các tây Nam -> Kinh Hoàng Động

???? Cấp 50 > 59

—————–

Tường Vân Động tầng 1.

– Đường đi: Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3.

– Đường đi: Biên Kinh Tây -> Mê Cung Thiêt Tháp

Thiên Tâm Tháp tầng 1,2.

– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp

Ác bá địa đạo.

– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo

Thiên Tâm Động

– Đường đi: Biện Kinh Nam -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động

Hương Thuỷ Động

– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động.

Ngọc Hoa Động

– Đường đi: Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động

Nghiệt Long Động

– Đường đi: Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động

Sơn động dưới đáy Động đình Hồ tầng 1 2

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Động định Hồ

???? Cấp 60 > 69

—————–

Tường Vân Động tầng 2,3,4.

– Đường đi: Dương Châu Tây -> Cái Bang -> Tường Vân Động

Thiên Tâm Tháp tầng 3

– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp

108 La Hán Trận

– Đường đi: Biên Kinh Nam -> Thiếu Lâm Tự -> La Hán Đường -> đi phía sau tượng Phật -> 108 La Hán Trận

Nha Môn Mật Đạo

– Đường đi: Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo

Dương Giác Động

– Đường đi: Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động

Thiên Nhân Giáo Thánh Động

– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Địa Thất -> Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động

Hoành Sơn Phái

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái

Linh Cốc Động

– Đường đi: Dương Châu Tây -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động

hoặc Thần Hành Phù -> Tiến Cúc Động -> Linh Cốc Động

Thanh Loa Đảo

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )

Thanh Loa Đảo Sơn Động

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Thanh Loa Sơn Động

Tầng 5 Tuyết báo động

– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động

???? Cấp 70 > 79

—————–

Lâm Du Quan

– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan

Lão Hổ Động

– Đường đi: Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lão Hổ Động

Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng tầng 3

– Đường đi: Phượng Tường Bắc -> Tần Lăng -> Lăng Tần Thủy Hoàng -> 1 -> 2 -> 3

Dược Vương Động tầng 2

– Đường đi: Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động

Đào Hoa Nguyên

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên

Lưu Tiên Động tầng 6

– Đường đi: Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lưu Tiên Động

Đại Tù Động

– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Đại Tù Động

Long Nhãn Động

– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Long Nhãn Động

???? Cấp 80 > 89

—————–

Vô Danh Động

– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động

Lưỡng Thuỷ Động

– Đường đi: Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động

Thanh Khê Động

– Đường đi: Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Thanh Khê Động.

Sa mạc địa biểu

– Đường đi: Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm -> chạy lại tọa độ 214/196 (Hình ảnh hướng dẫn)

Chân núi trường Bạch

– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan -> Chân Núi Trường Bạch

Băng Hà Động

– Đường đi: Phượng Tường -> Vĩnh Lạc Trấn -> Băng Hà Động

Phù Dung Động

– Đường đi: Thành Độ -> Giang Tân Thôn -> Phù Dung Động

Tuyết báo động tầng 8

– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động