Images

Chức năng ghép đồ Hoàng Kim

Ngày đăng: 18-04-2424

chức năng ép đồ : 1 rương ( hkmp + hiệp cốt + nhu tình + động sát + hồng ảnh + an bang + định quốc ) được ghép bằng 100 mảnh + 100 xu , mở rương hoàng kim môn phái cần 1 chìa hoàng kim bán tại kỳ trân các vị trí thợ rèn thần bí ba lăng huyện 

chức năng tách đồ hoàng kim ( 1 món hoàng kim mp để lên ô chức năng + 100 xu + 100 vạn trong hành trang ) thành phẩm 100 mảnh hkmp